Provide tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Từ “Provide” có phiên âm tiếng Mỹ /prəˈvaɪd/ hoặc có phiên âm tiếng Anh /prəˈvaɪd/, trong tiếng việt có nghĩa là “Cung cấp”.
Cung cấp “Provide” là một khái niệm liên quan đến quá trình cung ứng hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thông tin, hoặc nguồn lực khác để đáp ứng nhu cầu hoặc yêu cầu của người tiêu dùng, tổ chức, hoặc hệ thống khác nhau.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Provide” và cách dịch sang tiếng Việt:

 1. Provide: Cung cấp
 2. Supply: Cung ứng
 3. Furnish: Cung cấp, trang bị
 4. Offer: Đề xuất, cung cấp
 5. Deliver: Giao hàng, cung cấp
 6. Grant: Cấp, cho phép
 7. Afford: Có khả năng cung cấp
 8. Present: Trình bày, cung cấp
 9. Equip: Trang bị, cung cấp đồ dụng
 10. Provision: Sự cung cấp, sự đảm bảo

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Provide với nghĩa là “cung cấp” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We can provide you with the necessary information for your project.
  => Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cần thiết cho dự án của bạn.
 2. The company strives to provide high-quality products to its customers.
  => Công ty nỗ lực cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.
 3. Our goal is to provide excellent customer service at all times.
  => Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc mọi lúc.
 4. The new software update will provide users with enhanced features.
  => Bản cập nhật phần mềm mới sẽ cung cấp cho người dùng những tính năng được cải thiện.
 5. The company is committed to providing environmentally friendly solutions.
  => Công ty cam kết cung cấp các giải pháp thân thiện với môi trường.
 6. Our platform is designed to provide users with a seamless online experience.
  => Nền tảng của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho người dùng trải nghiệm trực tuyến liền mạch.
 7. The training program will provide employees with the necessary skills for their roles.
  => Chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho nhân viên những kỹ năng cần thiết cho vai trò của họ.
 8. The company is proud to provide support to local community initiatives.
  => Công ty tự hào cung cấp hỗ trợ cho các sáng kiến trong cộng đồng địa phương.
 9. The report will provide stakeholders with insights into the company’s performance.
  => Báo cáo sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của công ty cho các bên liên quan.
 10. Our online platform will provide you with access to a wide range of resources.
  => Nền tảng trực tuyến của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập đến một loạt các tài nguyên.