Price-list tiếng việt là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Từ “Price-list” có phiên âm /praɪs lɪst/, trong tiếng việt có nghĩa là “Bảng giá”.
Bảng giá “Price-list” là một danh sách hoặc bảng chứa thông tin về giá cả của các sản phẩm, dịch vụ, hoặc mặt hàng khác mà một doanh nghiệp cung cấp.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Price-list” và cách dịch sang tiếng Việt:

 1. Price list: Bảng giá
 2. Product price list: Bảng giá sản phẩm
 3. Service price list: Bảng giá dịch vụ
 4. Wholesale price list: Bảng giá bán buôn
 5. Retail price list: Bảng giá bán lẻ
 6. Updated price list: Bảng giá được cập nhật
 7. Standard price list: Bảng giá tiêu chuẩn
 8. Special price list: Bảng giá đặc biệt
 9. Yearly price list: Bảng giá hàng năm
 10. Custom price list: Bảng giá tùy chỉnh

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Price-list” với nghĩa là “bảng giá” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Please refer to the price-list for accurate information about our product costs.
  => Vui lòng tham khảo bảng giá để biết thông tin chính xác về chi phí sản phẩm của chúng tôi.
 2. The updated price-list is available on our website for your convenience.
  => Bảng giá mới nhất đã được cập nhật và có sẵn trên trang web của chúng tôi để bạn thuận tiện tra cứu.
 3. Our sales representatives will provide you with a copy of the current price-list upon request.
  => Đại diện bán hàng của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản của bảng giá hiện tại khi được yêu cầu.
 4. Customers are encouraged to review the price-list before making any purchasing decisions.
  => Khuyến khích khách hàng xem xét bảng giá trước khi đưa ra bất kỳ quyết định mua sắm nào.
 5. The digital format of our price-list allows for easy access and quick updates.
  => Định dạng kỹ thuật số của bảng giá của chúng tôi giúp dễ dàng truy cập và cập nhật nhanh chóng.
 6. The price-list provides a breakdown of costs associated with each product.
  => Bảng giá cung cấp một phân loại về chi phí liên quan đến từng sản phẩm.
 7. Please find attached the most recent version of our price-list for your reference.
  => Vui lòng tìm thấy bản gửi kèm phiên bản mới nhất của bảng giá để tham khảo.
 8. Our catalog includes a comprehensive price-list for all available items.
  => Danh mục của chúng tôi bao gồm một bảng giá toàn diện cho tất cả các mục hàng có sẵn.
 9. The price-list is effective from the beginning of the fiscal year.
  => Bảng giá có hiệu lực từ đầu năm tài chính.
 10. If you have any questions about our prices, please don’t hesitate to contact us or refer to the price-list.
  => Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về giá cả, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi hoặc tham khảo bảng giá.