Less than Container Load (LCL) tiếng việt là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Từ “Less than Container Load (LCL)” có phiên âm là /les ðæn kənˈteɪnər loʊd/., trong tiếng việt có nghĩa là “Hàng lẻ”.

Hàng lẻ “Less than Container Load (LCL)” Đây là phương pháp vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ hoặc lượng hàng hóa nhỏ từ nhiều nguồn điểm khác nhau đến cùng một đích đến, nhưng không đủ để điền hết dung tích của một container vận tải.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Less than Container Load (LCL) ” và cách dịch sang tiếng Việt:

 1. LCL shipment- Lô hàng ít hơn container đầy đủ
 2. Groupage service- Dịch vụ gom hàng
 3. Consolidation of cargo- Hợp nhất hàng hóa
 4. Partial container load- Hàng hóa gửi theo phương thức một phần container
 5. Shared container shipping- Vận chuyển container chia sẻ
 6. Less than truckload (LTL)- Hàng hóa ít hơn xe tải đầy đủ
 7. Freight consolidation- Tổng hợp vận chuyển hàng hóa
 8. Small quantity shipping- Vận chuyển số lượng nhỏ
 9. Mixed cargo shipping- Vận chuyển hàng hóa đa dạng
 10. Split shipment- Chia lô hàng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Less than Container Load ” với nghĩa là “ hàng lẻ ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We offer shipping services for less than container load shipments for smaller quantities of goods
  => Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các lô hàng lẻ với số lượng hàng hóa nhỏ.
 2. Less than container load shipments allow businesses to transport smaller quantities of items cost-effectively.
  =>Các lô hàng lẻ cho phép doanh nghiệp vận chuyển số lượng hàng hóa nhỏ một cách hiệu quả về chi phí.
 3. Shipping by less than container load is suitable for businesses with small-scale orders.
  =>Vận chuyển hàng bằng lô hàng lẻ phù hợp với các doanh nghiệp có đơn hàng quy mô nhỏ.
 4. Our company specializes in handling less than container load shipments efficiently and securely.
  =>Công ty chúng tôi chuyên xử lý các lô hàng lẻ một cách hiệu quả và an toàn.
 5. For small quantities, less than container load shipping is a cost-efficient choice.
  =>Đối với số lượng nhỏ, việc vận chuyển bằng lô hàng lẻ là một lựa chọn tiết kiệm chi phí.
 6. Less than container load shipments cater to the needs of businesses requiring smaller volumes of goods.
  =>Các lô hàng lẻ phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp cần số lượng hàng hóa nhỏ.
 7. Shipping items as less than container load can be more flexible for businesses with varying quantities.
  =>Vận chuyển hàng hóa bằng lô hàng lẻ có thể linh hoạt hơn đối với các doanh nghiệp có số lượng hàng hóa thay đổi.
 8. We accommodate less than container load shipments to provide shipping solutions for smaller loads.
  =>Chúng tôi tiếp nhận các lô hàng lẻ để cung cấp giải pháp vận chuyển cho những lô hàng nhỏ.
 9. Less than container load options are ideal for companies dealing with varied and limited quantities of goods.
  =>Các lựa chọn lô hàng lẻ là lựa chọn lý tưởng cho các công ty với số lượng và loại hàng hóa hạn chế.
 10. Our shipping services cater to both full container loads and less than container load shipments.
  =>Dịch vụ vận chuyển của chúng tôi phục vụ cả các lô hàng container đầy đủ và lô hàng lẻ.