Đơn nhập hàng tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong Tiếng Anh, đơn nhập hàng là “Import Order” có phiên âm  /ɪmˈpɔːt ˈɔː.dər/.
Đơn nhập hàng “Import Order” là một tài liệu hoặc thông tin mà doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và quản lý việc nhập khẩu các sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp.

Dưới đây là một số từ liên quan với “đơn nhập hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Đơn nhập hàng: Import order
 2. Phiếu nhập kho: Goods receipt
 3. Đơn đặt hàng nhập khẩu: Import purchase order
 4. Thủ tục hải quan: Customs procedures
 5. Số lô hàng: Batch number
 6. Ngày nhận hàng: Receipt date
 7. Kiểm tra chất lượng: Quality inspection
 8. Số lượng đặt hàng: Ordered quantity
 9. Ngày giao hàng dự kiến: Expected delivery date
 10. Đối tác nhập khẩu: Importing partner

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Import Order” với nghĩa là “đơn nhập hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We need to process the import order for the shipment arriving next week.
  => Chúng tôi cần xử lý đơn nhập hàng cho lô hàng sắp đến vào tuần tới.
 2. The logistics team is responsible for coordinating import orders and customs clearance.
  => Đội logictics chịu trách nhiệm phối hợp đơn nhập hàng và làm thủ tục hải quan.
 3. The import order includes detailed information about the products and their origins.
  => Đơn nhập hàng bao gồm thông tin chi tiết về các sản phẩm và nguồn gốc của chúng.
 4. Please review and confirm the import order before the scheduled delivery date.
  => Vui lòng xem xét và xác nhận đơn nhập hàng trước ngày giao hàng đã lên lịch.
 5. The import order number is crucial for tracking and managing international shipments.
  => Số đơn nhập hàng là quan trọng để theo dõi và quản lý lô hàng quốc tế.
 6. Suppliers are required to provide accurate documentation for each import order.
  => Nhà cung cấp phải cung cấp tài liệu chính xác cho mỗi đơn nhập hàng.
 7. The customs broker will assist in processing the necessary paperwork for the import order.
  => Người môi giới hải quan sẽ hỗ trợ xử lý các giấy tờ cần thiết cho đơn nhập hàng.
 8. Import orders should comply with international trade regulations and standards.
  => Đơn nhập hàng nên tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn thương mại quốc tế.
 9. The import order status can be tracked online through our shipment tracking system.
  => Trạng thái đơn nhập hàng có thể được theo dõi trực tuyến qua hệ thống theo dõi lô hàng của chúng tôi.
 10. Customers are advised to check the import order confirmation for accuracy and completeness.
  => Khách hàng được khuyến khích kiểm tra xác nhận đơn nhập hàng để đảm bảo độ chính xác và đầy đủ.